ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Elfogadás dátuma: 2019-07-30

Adatkezelő

Név:
Saxoo International Kft

Székhely: 1135 Budapest, Jász utca 74
Levelezési cím, panaszkezelés: 1135 Budapest, Jász utca 74
E-mail: webshop@saxoo-london.com
Weboldal: http://www.saxoo-london.com

Bevezetés

A Saxoo Clubtaggá váláshoz a bejelentkezési űrlapon meg kell adni a teljes nevet, születési dátumot, teljes címet, aláírást. A bejelentkezést követően, a klubtag kap egy kártyát vagy elkészítheti saját virtuális kártyáját, melyet okostelefonján keresztül használhat. A Saxoolondon alkalmazás gyűjti a vásárlások adatait (a vásárolt/visszavitt áruról, szolgáltatásról, árról, a vásárlás helyéről és dátumáról) és ezeket átadja, amikor a Clubtag a kártya felmutatásával vásárlást folytat vagy a tagságból származó előnyöket veszi igénybe. A
Saxoo International Kft
elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A
Saxoo International Kft
elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A
Saxoo International Kft
a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a SAXOOLONDON Club Card Programmal összefüggésben használja, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Saxoo Club,
Saxoo International Kft.
1135. Budapest, Jász u.74., valamint annak szerződéses adatfeldolgozója személyes vonatkozású adatokat (vevő adatok, vásárlási adatok, pont adatok, önként megosztott adatok, kérdőívek vagy tevékenységek adatai) gyűjt, ment és használ a Klub kártya rendszerüzemeltetéséhez és a pontszámok meghatározásához.
A Saxoolondon ezeket az adatokat saját reklám céljaira, vevőelemzések, vásárlási szokások elemzésére, valamint a klubtagokat a jövőben információk, személyes ajánlatok, reklámok küldésére akarja felhasználni. A Klubtagsághoz való csatlakozáshoz a klubtag a fent leírt adatfeldolgozás terjedelmével egyetért. A hozzájárulás önkéntes. Amennyiben a klubtag ezt nem szeretné, akkor sajnos a Saxoo Clubba való részvétele nem lehetséges. A klubtag bármikor felveheti a kapcsolatot a Saxoo International Kft.-vel, hogy információt szerezzen a tárolt adatokról vagy egyéb kérdéseket tegyen fel, melyek a Saxoo Club keretein belül a személyes adatainak feldolgozását érintik.

A Szabályzat hatálya, alapelvek

A jelen szabályzat alkalmazása a
Saxoo International Kft
által szervezett
SAXOOLONDON Club Card
Program résztvevőjére vonatkozik. A
Saxoo International Kft
mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR), megfelelően tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait. A Saxoo International Kft adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.


Jogi háttér
Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra: - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv), - iparági szabályok, ajánlások Az Infotv. 3. § szerint:
Személyes adat:
érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
Adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:
a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás); b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; 2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
TÁJÉKOZTATÁS
Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: Saxoo International Kft az adatkezelés célja: törzsvásárlói rendszer nyilvántartás az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a kezelt adatok köre: személyes adatok az adatkezelés időtartama: a kártya visszavonásáig Jogorvoslat Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
Kérelmére a
Saxoo International Kft
részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az ún. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (http://www.naih.hu).